Privātuma politika

Jūsu personas datu (jūsu "Datu") aizsardzība ir svarīga uzņēmuma Tarkett Polska sp. z o.o. Latvijas filiālei. Šī privātuma politika (“Privātuma politika”) sniegs informāciju par to, kādā veidā Tarkett Polska sp. z o.o. Latvijas filiāle izmanto jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajām tiesību normām. Lūdzu, izlasiet arī Sīkfailu politiku.

Kas ir jūsu datu administrators?

Jūsu datu administrators ir uzņēmuma Tarkett Polska sp. z o.o. Latvijas filiāle, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40103760803, kuras juridiskā adrese ir: Tarkett Polska sp. z o.o. Latvijas filiāle Bauskas iela 58A, Rīga, LV1004, Latvija

(turpmāk - “Tarkett”).

Tur, kur šajā Privātuma politikā minēts "mēs", "mūsu" nozīmē Tarkett Polska sp. z o.o. Latvijas filiāle

Uz ko attiecas šī privātuma politika?

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem jūsu Datiem, ko saņem Tarkett gan tīmekļa vietnē, gan no citiem avotiem. Tarkett tīmekļa vietne vai lietotnes var piedāvāt saites uz mūsu partneru tīmekļa vietnēm un/vai filiālēm. Ņemiet vērā, ka tur varētu būt cita privātuma politika un mēs neuzņemāmies atbildību par to. Dažreiz šī konfidencialitātes politika var tikt atjaunināta. Lūdzu, skatiet jaunāko versiju tiešsaistē.

 

Kādus datus mēs apkopojam?

Mēs vācam un apstrādājam jebkuru informāciju, ko jūs sniedzāt tīmekļa vietnē vai citos kanālos, t.sk. sociālajos tīklos, masu medijos, pasākumos, tālruņa kontaktos, e-pastos utt. Šie Dati attiecas uz:

 • identificēšanas informāciju (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums);
 • kontaktiem (piemēram, adreses, e-pasta adreses, tālruņa numuri);
 • ja darbojaties profesionālajā jomā, jūsu uzņēmuma nosaukumu un uzņēmumā ieņemamo amatu;
 • sarakstes ar Tarkett un atbildes uz mūsu aptaujām

Mēs varam arī apkopot jūsu Datus, izmantojot automātiskus līdzekļus, tostarp sīkfailus un citas izsekošanas ierīces. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu IP adresi nekad neizmantos, lai identificētu jūs kā fizisku personu, bet tikai ļauj mums noskaidrot pilsētu no kurienes esat izveidojis savienojumu. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkfailu politikā.
Mēs varam iegūt jūsu datus no ārējiem avotiem, piemēram, no trešo personu uzņēmumiem vai publiski pieejamiem avotiem. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz jebkuru no šiem datiem, un, kad vien iespējams, mēs informēsim jūs par avotu, no kura mēs esam tos ieguvuši.

 

Kādiem nolūkiem mēs vācam jūsu personas datus?

Jūsu Dati atkarībā no mūsu savstarpējām attiecībām tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • pasūtījumu izpildei un preču piegādei;
 • atbildot uz jūsu pieprasījumiem,
 • garantijas saistību izpildei;
 • sūtot jums jaunumus un informāciju par produktiem, kas varētu būt jums interesanta;
 • lojalitātes programmu vadīšanai;
 • veicot aptaujas, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un produktus;
 • organizējot konkursus;
 • mārketinga analīzes statistikas ģenerēšanai.

   

Mēs drīkstam apstrādāt jūsu Datus ar jebkuru citu konkrētu mērķi, kas norādīts Datu vākšanas laikā.

 

Kādi ir Jūsu datu apstrādes pamatojumi?

Ņemot vērā mērķi, jūsu Dati tiek apstrādāti, ievērojot šādus juridiskus iemeslus:
ja tas ir vajadzīgs, lai izpildītu līgumu, kas mums ir ar jums;

 • kad ir jāīsteno mūsu likumīgās intereses, tostarp:
  -  tīklu un informācijas drošība, lai aizsargātu jūsu Datus pret zaudējumiem, bojājumiem vai nesankcionētu piekļuvi
  - mūsu pakalpojumu novērtējums, reģistrējot zvanus, izmantojot mūsu kontaktcentrus
  - tiešā mārketinga aktivitātes (izņemot gadījumus, kad mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu);
 • ja ir jāievēro juridiskas saistības, jo īpaši, lai palīdzētu valsts iestādei vai izmeklēšanas iestādei;
 • ja jūs esat devis savu nepārprotamu piekrišanu konkrētiem un noteiktiem mērķiem.

 

Ar ko mēs dalāmies ar jūsu datiem?

Tarkett var izpaust jūsu Datus:

 • citiem Tarkett Grupas uzņēmumiem iekšējiem administratīvajiem mērķiem;
 • mūsu uzticamiem trešo pušu piegādātājiem, lai veiktu virkni uzņēmējdarbības pakalpojumu mūsu vārdā, piemēram, hostinga un uzturēšanas pakalpojumi;
 • trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus, saistītus ar mūsu produktiem un pakalpojumiem;
 • tiesu iestādēm, valsts aģentūrām vai valsts iestādēm pēc pieprasījuma un tādā apjomā, kādu paredz likums.


Visos gadījumos Tarkett dalīsies ar jūsu Datiem tikai uz "nepieciešams zināt" principa pamata, lai izpildītu iepriekš noteiktos mērķus.

 

Kur mēs glabājam jūsu datus?

Jūsu Dati tiek glabāti mūsu datu bāzē vai mūsu pakalpojumu sniedzēju datu bāzē.
Ņemot vērā Tarkett Grupas starptautisko darbību, un, lai optimizētu mūsu pakalpojumu kvalitāti, jūsu Datus var pārsūtīt uz valstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonā ("EEZ"). Šādos gadījumos mēs izmantosim atbilstošas juridiskās garantijas, lai nodrošinātu, ka jūsu Dati tiks apstrādāti saskaņā ar šīs Privātuma politikas noteikumiem.
Lai iegūtu šo drošības pasākumu kopiju vai sīkāku informāciju par to, kur varat piekļūt šiem dokumentiem, nosūtiet mums rakstisku pieprasījumu, kā noteikts Privātuma politikas 10. sadaļā.

 

Kā mēs nodrošinām jūsu datu drošību un konfidencialitāti?

Tarkett apņemas aizsargāt jūsu personas datus un uzturēt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai izvairītos no nepareizas vai nejaušas jūsu personas datu izpaušanas, lietošanas, piekļūšanas, pazušanas, grozīšanas vai bojāšanas.

 

Cik ilgi mēs apstrādāsim jūsu datus?

Mēs glabāsim jūsu Datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu mērķi, kādam tie tika iegūti, ievērojot piemērojamos tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un tiesiskās un normatīvās prasības, it īpaši atskaites prasības. Atsevišķos gadījumos mēs varam saglabāt jūsu Datus ilgāku laiku, lai izpildītu juridiskās, grāmatvedības vai ziņošanas prasības.

 

Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs tos varat izmantot?

Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, jums var būt tiesības:

 • piekļūt saviem Datiem;
 • labot un atjaunināt savus Datus;
 • dzēst savus Datus;
 • ierobežot Datu apstrādi;
 • iebilst pret Datu apstrādi, galvenokārt, ja apstrāde ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm;
 • jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu;
 • pieprasīt Datu atgriešanu strukturētā datu failā vai nu jums, vai trešai personai, ja tas ir tehniski iespējams (datu pārnesamība);
 • iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei.


Ja vēlaties izmantot kādu no savām tiesībām, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz: datuprivatums[@]tarkett.com vai vēstuli pa pastu uz: 
Tarkett Polska sp. z o.o. Latvijas filiāle 
Bauskas iela 58A, Rīga, LV1004, Latvija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms pieprasījuma apstrādes mēs varam palūgt jūsu identitātes un pilnīgas informācijas pierādīšanu. Dati tiks izmantoti tikai jūsu identitātes verificēšanai un netiks saglabāti ilgāk, nekā nepieciešams šim nolūkam.
Mēs atbildēsim atbilstošā termiņā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.